Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Sprawdź jej szczegóły Polityki Prywatności i Cookies.

Akceptuję arrow

Polityka prywatności i plików cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dokument stanowi Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie lcloud.pl i usług świadczonych przez LCloud Sp. z o.o. (zwanymi dalej Serwisem i Usługami) . LCloud Sp. z o.o. dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu. Używając usług lub Serwisu LCloud Sp. z o.o., akceptujesz sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych w niniejszym dokumencie.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem usług Serwisu internetowego i Usług jest LCloud Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru spółek handlowych prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000656304 adres email – kontakt@lcloud.pl

3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniami wykonawczymi.

4. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
DANE OSOBOWE

5. Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika podczas z korzystania z usług lub serwisów. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

 • spersonalizowanie i dostosowanie swoich usług,
 • usprawnienie obsługi Użytkowników,
 • przetwarzania zamówień, roszczeń gwarancyjnych i płatności od naszych Użytkowników,
 • aby uruchomić promocje, konkursy i inne funkcje,
 • przeprowadzenia badań rynku o naszych Użytkownikach, aby poprawiać nasze kampanie marketingowe, treść na naszych stronach internetowych,
 • kontakt telefoniczny z Użytkownikami, w celu omówienia usług z których Państwo korzystacie,
 • przedstawienie oferty handlowej,
 • wysłanie newslettera,
 • realizacja umowy oraz świadczenie usług na rzecz osób, których dotyczą
 • marketing bezpośredni własnych usług Administratora.

6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • IP urządzenia z którego łączy się Użytkownik,
 • kod pocztowy,
 • ogólne dane lokalizacyjne (kraj, miasto, region),
 • rodzaj używanego systemu operacyjnego, z którego łączy się Użytkownik,
 • statystyki użytkowania ( np. czas użytkowania)

7. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem i Usługami, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Zaufani partnerzy, którym Administrator może przekazywać dane, w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Administratorem a zaufanymi partnerami, w celu zachowania usług Administratora na najwyższym poziomie, dostosowania ich do profilu i oczekiwań Użytkowników Administratora, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów z Użytkownikami Administratora oraz w celu zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora, oraz w celu wykonywania łączących nas umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów. Lista zaufanych partnerów:

9. Ponadto Administrator w swoich serwisach, wykorzystuje również inne technologie, które monitorują działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn, Quora, Slideshare, Github, YouTube

Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

10. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody lub na czas wykonania łączącej Administratora i Użytkownika umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

11. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację. Masz także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje mu również prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

12. W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO Użytkownik powinien skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: gdpr@lcloud.pl

13. Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Krzysztof Jędrzejak – gdpr@lcloud.pl

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

14. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl

15 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

17. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies, wykorzystywanych przez ten Serwis, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

18. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

19. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania Serwisu. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

20. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania Serwisu, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez ten Serwis z plików cookies w celach wyżej określonych.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

21. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

22. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

23. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

24. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

25. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

26. Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania Usługami. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego Serwisu i Usług. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Serwis i Usługi mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu i Usług.

28. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

29. Administrator zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.